MM Inshare3.jpg

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor het gebruik Woef en de Woef -app
1) Overweging:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MM IT Solutions International B.V. heeft Woef en de Woef-Applicatie ontwikkeld. Woef en de Woef-Applicatie is op de markt gebracht via de merknaam MM-Inshare. De Woef en de Woef-Applicatie zijn aantal programma’s en applicaties, speciaal ontwikkeld als hulpmiddel voor psychiatrische patiënten met een dissociatieve stoornis. De programma’s en App’s maken dissociatie en de gevolgen van dissociatie, niet absoluut onmogelijk. De programma’s en App’s zijn erop gericht om te dienen als hulpmiddelen ter voorkoming van de gevolgen van dissociatie. De programma’s en App’s kunnen –door zowel de patiënt (gebruiker) als de Pep- naar eigen inzicht en personalisatie overleg worden gebruikt.
Het helpt deze patiënten (gebruikers) om hen te ondersteunen in hun dagelijkse leven in de eigen woonomgeving. Bij een juiste installatie en bij een juist gebruik houden de De programma’s en App’s in de gaten in hoeverre een patiënt met dissociatieve stoornis hulp nodig heeft van zijn/haar Pep (Personal engaged person) Daarnaast geven De programma’s en App’s de mogelijkheid om patiënten en Pep met elkaar in verbinding te brengen.

De programma’s en App’s zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor personen met borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis kan met dissociatie perioden gepaard gaan, maar behoeft vaak een bredere behandeling. Alleen deze De programma’s en App’s gebruiken, kan te beperkt zijn. Eventueel kan de betrokken patiënt deze wel inbrengen en bespreken met de betrokken hulpverleners.
2) Definities:
Afnemer:  (gebruiker ) degene die de dienst afneemt en dus is aangevangen met het downloaden van de programma’s en App’s.
Applicatie/app:  is een softwarepakket, bestaande uit programmatuur ter uitvoering van een bepaalde taak en wordt in onderhavige overeenkomst geleverd als Saas.
Consument:  een Afnemer die ook consument is;
Dienst:  Woef en de Woef-Applicatie en alle daaruit voortvloeiende diensten die middels de programma’s en App’s door Afnemer worden afgenomen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
E-commerce:  alle zakelijke activiteiten die op een elektronische wijze tot stand worden gebracht.
Materiële drager:  het apparaat of het device waarop woef en de Woef-App is gedownload c.q. geïnstalleerd.
MM-Inshare: is de merknaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MM IT Solutions International B.V, gevestigd te (9672 BP) Winschoten, Industrieweg 25. Daar waar MM-Inshare wordt gelezen kan ook MM IT Solutions International B.V. worden gelezen.
Overeenkomst:  de overeenkomst tussen MM-Inshare tot levering van de Diensten
Saas: Software as a Service, het door MM-Inshare ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de Afnemer via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan de Afnemer een fysieke materiële drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.
Software:  Software is het geheel van elektronische codes die een computer aangeven een actie uit te voeren.
Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden.
Woef-Applicatie:   de applicatie waaromtrent de overeenkomst wordt gesloten.
Woef-App: aanvullende smartphoon app voor android
Pep-app: aanvullende smartphoon app voor android
Woefonline:
Communicatie platform voor en tussen de diverse Afnemers, Pep’s en professionals.
Professionals:
GGZ, psychiaters, psychologen, behandelaars, enz.

3) Toepasselijke voorwaarden:
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten tussen MM-Inshare en Afnemer.
b. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
c. De voorwaarden van de partij die bij de totstandkoming van de overeenkomst bemiddeld, zoals Google Play en App store, zijn mede van toepassing op de overeenkomst.
d. Alle aanbiedingen en offertes van MM-Inshare zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
e. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. MM-Inshare en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen.

3) Totstandkoming van de overeenkomst:
a. Toegang tot de Woef-Applicatie is enkel mogelijk via een materiële drager.
b. De Woef-Applicatie wordt, dan wel direct, dan wel via bemiddeling, beschikbaar gesteld middels een betaalde download. De overeenkomst komt tot stand zodra Afnemer de rechten voor de Woef-Applicatie heeft geaccepteerd en de download is aangevangen op elke willekeurige gegevensdrager. De download van de Woef-Applicatie begint op het moment dat de betaling door de Afnemer is geautoriseerd.
c. Ook de Afnemer die de download van de Woef-Applicatie tot stand heeft gebracht, of tot stand heeft laten brengen door een derde zonder daarvoor zelf uitdrukkelijk opdracht te hebben gegeven, blijft verantwoordelijk voor de totstandkoming van de overeenkomst.
d. De Afnemer mag op grond van een licentieverlening gebruikmaken van de Woef-Applicatie.
e. Er is sprake van een geïndividualiseerde digitale inhoud nu iedere Afnemer gebruikt maakt van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en de Woef-Applicatie naar eigen inzicht en personalisatie gebruikt.
f. Voor het overige geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
g. Indien en voor zover  een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MM-Inshare te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
h. Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, beschikt MM-Inshare over gegevens van de Afnemer  als klant. De Woef-Applicatie bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die Afnemer aan MM-Inshare heeft verstrekt. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder toestemming van de Afnemer aan derden ter beschikking worden gesteld.

4) Betaling:
a. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
b. Alle door MM-Inshare kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
c. Afnemer betaalt ten eerste voorafgaand aan de download van de Woef-Applicatie, waarmee –bij correcte en volledige installatie- tevens het gebruik voor de eerst maand is geactiveerd. Daarna geschiedt de betaling per maand, voorafgaand aan elke maand dat de Woef-Applicatie gebruikt kan worden. Betaling geschiedt per Paypal per maand vooruit of per Ideal 1 jaar vooruit.
d. Indien betaling om welke reden dan ook niet mogelijk  is, is MM-Inshare gerechtigd om onmiddellijk verdere levering aan Afnemer te blokkeren. Hervatting van de overeenkomst is alleen gericht op de toekomst.

5) Duur van de overeenkomst:
a. De Afnemer selecteert de duur van het gebruik zelf aan de hand van de betaalde termijnen.
b. Minimale afnametermijn is één maand, waarbij afname telkens met één maand kan worden verlengd.

6) Levering:
a. Zodra de download van de Woef-Applicatie is gestart, is de levering tot stand gekomen.
b. Indien levering niet plaats kan vinden vanwege een oorzaak die niet is te wijten aan MM-Inshare, is MM-Inshare gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan Afnemer in rekening te brengen.
c. Indien levering niet kan plaatsvinden vanwege een oorzaak die te wijten is aan MM-Inshare, dan heeft de Afnemer recht op verlenging van het gebruik, na rato van de tijd die de vertraging in de levering met zich mee heeft gebracht.
d. Onder een oorzaak die te wijten is aan MM-Inshare wordt niet verstaan een oorzaak die te wijten is aan de bemiddelaar die bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken is geweest. De Afnemer bepaalt zelf zijn bemiddelaar.
e. MM-Inshare kan de Woef-Applicatie geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. MM-Inshare zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk. Gebruikers worden tevoren daarover ingelicht middels een sms bericht.
f. Als de Woef-Applicatie uitvalt door grootschalige storing in telecommunicatie netwerken en of stroomvoorziening dan is dat een situatie van overmacht en MM-Inshare is dan niet aansprakelijk.

7) Gebruik van de Woef-Applicatie:
a. MM-Inshare vindt het belangrijk dat de Woef-Applicatie zo handig en efficiënt mogelijk is. Daarom behoudt de ontwikkelaar en MM-Inshare zich het recht voor om wijzigingen in de Woef-Applicatie te maken.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om de materiële drager waarop Afnemer de Woef-Applicatie heeft geïnstalleerd veilig te houden. MM-Inshare raadt Afnemer daarom aan de betrokken materiële drager niet te jailbreaken of te rooten. Dit is het proces van het verwijderen van softwarebeperkingen die zijn opgelegd door het officiële besturingssysteem van het betrokken toestel. Dit kan de betrokken materiële drager kwetsbaar maken voor malware/virussen/kwaadaardige programma’s en de beveiligingsfuncties van de betrokken materiële drager in gevaar brengen. Het zou ook kunnen betekenen dat de Woef-Applicatie niet goed of helemaal niet werkt.
c. Functies van de Woef-Applicatie vereisen dat de Woef-Applicatie een actieve internetverbinding heeft. Dit kan via een EIGEN wifiverbinding zijn, of via “vaste aansluiting”. In geen geval zal MM-Inshare aansprakelijk zijn of de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de Woef-Applicatie niet volledige functioneel is als Afnemer geen toegang heeft tot wifi en Afnemer geen datavolume meer over hebt.
d. Als Afnemer de Woef-Applicatie buiten een gebied met wifi gebruikt, moet Afnemer erop attent zijn dat de gebruikersovereenkomst met de mobiele netwerkprovider steeds van toepassing is. De mobiele provider kan kosten in rekening brengen voor het dataverbruik terwijl Afnemer van de Woef-Applicatie gebruik maakt, of eventuele andere externe kosten. Door het gebruik van de Woef-Applicatie accepteert Afnemer verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele kosten, met inbegrip van roamingkosten wanneer Afnemer de Woef-Applicatie buiten het eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als Afnemer de rekening voor het apparaat waarop de Woef-Applicatie wordt gebruikt niet betaalt, dan moet Afnemer zich ervan bewust zijn dat MM-Inshare aanneemt dat Afnemer toestemming heeft van de betaler om de Woef-Applicatie te gebruiken.
e. Afnemer dient er voor te zorgen dat de materiële drager opgeladen blijft. Als de batterij leeg is en Afnemer het toestel niet kan aanzetten kan MM-Inshare geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.
f. De Woef-Applicatie is momenteel beschikbaar op Android en iOS – de vereisten voor beide systemen (en voor alle extra systemen waarvoor we kunnen besluiten de Woef-Applicatie ook beschikbaar te stellen) kunnen veranderen en Afnemer zal de updates moeten downloaden als Afnemer de Woef-Applicatie wil blijven gebruiken.
g. Voor een goede werking van de Woef-Applicatie dient Afnemer altijd updates voor de Woef-Applicatie te accepteren wanneer deze worden aangeboden.
h. MM-Inshare biedt geen garantie voor enig resultaat bij gebruik of toepassing van de Woef-Applicatie. Het is bedoeld als een laagdrempelig extra hulpmiddel om de stabiliteit en zelfredzaamheid te bevorderen. Als Afnemer een behandeling elders ondergaat vanwege de dissociatie klachten dan raden aan om het gebruik van de Woef-Applicatie te melden aan de betrokken hulpverlener, maar dat is en blijft Afnemers eigen beslissing. (Zie ook de Overweging aan het begin)

8) Intellectuele eigendomsrechten en Auteursrechten:
a. Het is de Afnemer verboden om de Woef-Applicatie of delen daarvan op enigerlei wijze te kopiëren, verkopen, licentiëren, distribueren, overzetten, wijzigen, aanpassen, vertalen, hiervan afgeleide werken maken, decomplileren, verhuren, leasen, uitlenen, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren of anderszins proberen de broncode van de Producten te achterhalen, tenzij dit nadrukkelijk aan Afnemer is toegestaan op basis van toepasselijke dwingend recht.
b. Het is Afnemer tevens verboden om de onder dit artikel lid a genoemde verboden door derden te laten uitvoeren of te doen laten uitvoeren.

9) Aansprakelijkheid:
a. MM-Inshare streeft zorgvuldige dienstverlening na, maar zij is niet aansprakelijk voor enige schade hoe dan ook ontstaan, door of in verband met de (uitvoering van de) diensten en/of de producten en/of de verstrekte licentie. Deze niet aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van door MM-Inshare ingeschakelde derden.
b. MM-Inshare is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, etc.
c. Gebruik van de Woef-App is voor eigen risico van de Afnemer. De Afnemer dient zelf in te schatten of gebruik van de Woef-App voor hem/haar wenselijk en verantwoord is. MM-Inshare is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die Afnemer ondervindt als gevolg van volledig vertrouwen in de functionaliteit van de Woef-App. Het staat Afnemer vrij om gebruik van de Woef-App met een reeds hulpverlener te bespreken.
d. Al het door MM-Inshare ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk voortvloeiende uit of verband houdende met de afgegeven licentie, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan MM-Inshare op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. MM-Inshare aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
e. Onverminderd voorgaande is de aansprakelijkheid van MM-Inshare in alle gevallen in ieder geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
f. Indien onverminderd bovenstaande bepalingen MM-Inshare toch aansprakelijk is voor door Afnemer geleden schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van MM-Inshare wordt uitgekeerd minus het bedrag aan eigen risico.
g. MM-Inshare bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Afnemer, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de door haar ingeschakelde derden. Deze ondergeschikten en derden kunnen zich dan ook beroepen op de Voorwaarden, de inhoud van de Overeenkomst, etc.

10) Verbinding Patiënt(afnemer) en Pep:
a. De Woef-Applicatie geeft de mogelijkheid om patiënt en Pep met elkaar in verbinding te brengen. Zowel patiënt en Pep zijn Afnemers. MM-Inshare heeft geen invloed en inzicht op de persoon van de Afnemers en de Afnemers die met elkaar in verbinding worden gebracht.
b. Afnemers zijn gezamenlijk en ieder voor zichzelf verantwoordelijk met wie zij zich in verbinding zetten en op welke manier zij deze verbinding inhoud geven.
c. MM-Inshare is op geen enkele wijze verantwoordelijk en of aansprakelijk voor het handelen, doen en nalaten van Afnemers en of de wijze waarop zijn de Woef-Applicatie gebruiken.

11) Geheimhouding:
a. MM-Inshare zal de door Afnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
b. De Afnemer dient de door MM-Inshare verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.

12) Annulering en Retournering:
a. Annulering kan op elk willekeurig moment, zodra de download van de Woef-App nog niet is begonnen.
b. In geval van een download via Google Play kan retournering van de Woef-App binnen 15 minuten worden gerealiseerd. Bij een retournering binnen 15 minuten wordt in het Google Play account de functie teruggave zichtbaar onder het kopje mijn apps.
c. In alle andere gevallen dient de Afnemer het verzoek om teruggave of annulering bij MM-Inshare in te dienen. Zie hiervoor artikel 13, ‘herroepingsrecht’.
d. Annulering of Retournering van de Woef-App, is uitsluitend mogelijk indien dit is overeengekomen met MM-Inshare. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het moment van ontvangst door MM-Inshare geldt als het moment van annulering door de Afnemer. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging (waaronder eveneens e-mail wordt verstaan) van MM-Inshare.

13) Herroepingsrecht:
a. De Afnemer beschikt over een termijn van tenminste 7 werkdagen waarbinnen de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, kan worden herroepen.
b. De Afnemer die de overeenkomst herroept ontvangt het aankoopbedrag binnen 30 dagen retour.
c. De Afnemer kan de herroeping aan MM-Inshare via gewone post, via de website of via e-mail kenbaar maken. Een formulier voor herroeping is als bijlage bij deze voorwaarden toegevoegd en tevens gratis op onze website te downloaden.
d. Als de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
e. De Afnemer kan de overeenkomst niet herroepen als met de uitvoering van de levering met uitdrukkelijke toestemming van de Afnemer is begonnen, en indien de Afnemer voorafgaand er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd het herroepingsrecht te verliezen.

14) Beëindiging overeenkomst en uitsluiting deelname:
a. MM-Inshare heeft het recht een Afnemer de toegang tot de App te weigeren c.q. te blokkeren in geval van onjuist of onheus gebruik of in het geval de Afnemer gedragingen vertoond die in strijd zijn met de goede bedoelingen en de goede zeden. Dit neemt niet weg dat de Afnemer het volledige bedrag verschuldigd blijft voor de inganggezette termijnen.
b. In ieder geval heeft MM-Inshare de mogelijkheid om Afnemers te weigeren c.q te blokkeren die niet voldoen aan het profiel van de doelgroep waarvoor de Woef-App bedoeld is.
c. MM-Inshare kan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst beëindigen, indien:
Afnemer surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
Afnemer zijn activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of anderszins ophoudt te bestaan;
Afnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen heeft opgeheven
d. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door MM-Inshare op grond van een van bovenstaande redenen, geldt dit ook als een annulering door Afnemer.
e. MM-Inshare kan ook besluiten om te stoppen met het verstrekken van de Woef-Applicatie, en kunnen het gebruik van de Woef-Applicatie op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving van opzegging aan u. Tenzij MM-Inshare u anders informeert, geldt het volgende bij beëindiging:
de rechten en licenties die Afnemer zijn verleend komen ten einde;
afnemer moet stoppen met het gebruik van de app, en (indien nodig) deze verwijderen van de materiële drager.
Als MM-Inshare besluit te stoppen worden alle Afnemers ingelicht en wordt een  ‘afbouwperiode‘ van minimaal 1 week en maximaal 1 maand gehanteerd om  Afnemers de kans te geven andere steun te kunnen regelen.

15) Contact:
a. Vragen en opmerkingen over de  Woef-App kan de Afnemer indienen via het online contactformulier op de website van MM-Inshare, of door een e-mail te sturen naar redactie@mm-inshare.nl, of door te bellen met het op de website vermelde telefoonnummer, of door een brief te sturen naar het postadres van MM-Inshare welke vermeld staat op de website.
b. MM-Inshare zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de vraag of opmerking contact opnemen met de Afnemer.

16) Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter:
a. Op alle rechtsverhoudingen tussen MM-Inshare en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, een offerte of anderszins worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Groningen, tenzij de wet anders voorschrijft.

KvK : 64919846
Btw: 8559.03.351.B.01


webdesign: MM IT Solutions International - Lars Wierenga